Totem 1

Vases
设计师
La Conca
三视图
平行六面体陶瓷花瓶,绿松石色水晶,18x26厘米抛光黄铜椭圆形 + Ø 22厘米锤击铜质圆形,2 条金色椭圆链,4 个骨质元素,2 个黄铜螺钉和六角扳手。 高度41 厘米。 平行六面体陶瓷花瓶,灰蓝色水晶, 27x42厘米抛光黄铜椭圆形+ Ø 30厘米半锤半抛光铜质圆形。2 条椭圆金色细链,4 个骨质元素,2 个黄铜螺钉和六角扳手。 高度61 厘米。